להיגיינת הקופצים, חובה לקפוץ עם גרביים מונעי החלקה של iJump במחיר עלות של 10 ש״ח בלבד ו/או להביא מהבית

תקנון האתר

הקדמה

ברוך הבא לאתר האינטרנט של קבוצת iJump, הכוללת את חברת איי ג’אמפ בע”מ, ח”פ 515183325 (להלן: “החברה“) ואת חברת איי ג’אמפ בהיכל בע”מ, ח”פ 515485365 (להלן ביחד: “iJump“). אתר האינטרנט פועל בכתובת www.ijump.co.il ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה של iJump (להלן: “האתר“). iJump מפעילה פארקי טרמפולינות ברחבי ישראל (להלן: “הפארק“). השימוש באתר כפוף לתנאי ההסכמים הבאים: (א) תקנון זה; (ב) מדיניות הפרטיות של iJump [קישור]; ובנוגע לרכישת כרטיס/ים ו/או שירותים אחרים דרך האתר וכן ביחס להשתתפות בפעילות בפארק גם ל– (ג) אישור הקפיצה [קישור] – כולם בנוסחיהם כפי שיהיו מעת לעת ובפרט בעת שתשתמש באתר או בעת שתשתתף בפעילות בפארק (להלן הסכמים אלה יחדיו: “התקנון“).

משמעות המונח “תוכן” או “תכנים” בתקנון היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם או חלק מהן וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם. מידע נוסף אודות האתר, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, תוכל למצוא בעמודי האתר הנוגעים בדבר.

 1. הסכמה לתנאי התקנון – כל משתמש באתר מתבקש לקרוא את תנאי התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר, השימוש בתכנים ובשירותים הכלולים בו וביצוע פעולות באמצעותו הינם בכפוף לתנאיו. בשימושך באתר, לרבות גלישה בו ו/או ביצוע פעולות בו, אתה מעניק את אישורך והסכמתך לכל תנאי התקנון, המהווה הסכם מחייב בינך לבין iJump, וכן לכל הוראה או הנחיה נוספת שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר, ופנה אלינו, על-מנת שנוכל לנסות ולסייע לך בדרכים חלופיות. תוכל להעביר אלינו כל פנייה, תלונה או דרישה בכתב, בדואר רשום, למשרדנו ברחוב בן ציון גליס 55 פתח תקווה (להלן: “משרדי iJump“).
 2. שינויים בתנאי התקנון -iJump רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, מעת לעת, את תנאי התקנון. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר. במידת האפשר, ואם השינוי יכלול תיקונים מהותיים, נפרסם על כך הודעה בגוף האתר. כל שינוי בתנאי התקנון ייכנס לתוקף בתאריך העדכון האחרון. המשך שימושך באתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה מצידך לתנאי התקנון העדכניים, שיחייבו אותך החל ממועד העדכון. הקישורים לתקנון באתר יקשרו תמיד לנוסח העדכני של התקנון. אם אינך מסכים עם תנאי התקנון העדכניים, עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר.
 3. זמינות האתר – זמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים רבים, שחלקם אינם בשליטתה של iJump. iJump אינה ערבה לכך שהאתר יפעל בצורה תקינה ו/או יהיה זמין בכל עת ללא הפרעות ו/או שגיאות, או כי יהיה חסין מגישה אסורה. התוכן באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים, ולכן יתכנו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים. חרף מאמצי iJump להציג באתר מידע נכון ומדויק, עליך לקחת בחשבון, כי יתכן והמידע המוצג באתר אינו שלם, מעודכן, הינו חסר ו/או כי נפלו בו טעויות שונות, ועל כן מחובתך לבדוק את המידע והתכנים המוצגים באתר. המידע המוצג באתר הוא לידיעה בלבד, ואינו מתאים לשמש כאסמכתא לכל עניין שהוא.  iJump ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנכונות המידע ו/או לכל פעולה ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר לשימושך באתר. שימושך באתר הנו באחריותך המלאה בלבד. 
 4. שינויים באתר – iJumpשומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר, מעת לעת, תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. בכלל זה, עשויה iJump לשנות את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים בו.. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.  ל- iJumpמסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהאתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. הפסקת פעילות האתר – בכפוף לכל דין, iJump רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהודעה מראש, לחסום ו/או להגביל, זמנית או באופן קבוע, את הגישה לאתר, באופן מלא ו/או חלקי, לכל המשתמשים או לחלקם, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור את אפשרותך לרכוש כרטיס לפארק באמצעות האתר, וזאת בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה על פי כל דין. iJump אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות באתר לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. iJump תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם האתר לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם iJump הודעה באתר על הפסקת הפעילות זמן סביר מראש.. הנך מסכים, כי iJump לא תהיה אחראית כלפיך לאובדן מידע ו/או לנזק כלשהו, הנובע או קשור בהחלטה להפסיק או להשהות את פעילות האתר. סעיפי תקנון זה בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות ושיפוי ימשיכו לעמוד בתוקף אף לאחר חסימת גישה לאתר, הגבלת גישה לאתר ו/או לאחר הפסקת פעילות האתר.

השימוש באתר

 1. על מנת להשתמש באתר עליך להיות בגיר (מעל גיל 18). שימוש באתר על ידי קטין מתחת לגיל 18 מותנה ומוגבל בהסכמת הוריו או אפוטרופוס חוקי; בכל מקרה, קטין אינו רשאי לרכוש דרך האתר כרטיס לפארק (או כל מוצר או שירות אחר ככל שיוצעו באתר), לשריין מועד קפיצה או להצטרף למועדון הלקוחות.
 2. הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובאפשרויות השימוש שהוא מציע, בתום לב, בדרך מקובלת, בהתאם לכללים המפורטים להלן וליתר הוראות התקנון והוראות כל דין. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של iJump לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) –
  • אין לעשות באתר כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין ו/או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו;
  • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות ופרטיות בלבד וזאת מבלי לגרוע מזכותה של iJump לאפשר שימוש מסחרי מוגבל בהיקפו באתר לקבוצות, ארגונים ותאגידים, לצורך מטרות המקדמות את אותן קבוצות, ארגונים ותאגידים בלבד;
  • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרים אחרים, יישומונים (אפליקציות), בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת;
  • אין להפעיל אמצעים לעקיפה, נטרול או התגברות על מנגנוני האבטחה באתר, ואין לפגוע או להפריע בדרך כלשהי לפעילותו התקינה של האתר;
  • אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט תכנים מסחריים;
  • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
  • אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו, וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט או האזורים שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה – אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן, על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש (לדוגמה – בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש). אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.
 3. iJump לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים שנעשו על ידך, ומתחייב לשפות את iJump בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 4. הנך מתחייב, כי לא תטען לאתר או תעשה שימוש בכל דרך אחרת בכל תוכנה, קוד מחשב, וירוס, סוס טרויאני ו/או כל יישום מחשב אחר, העשוי להשפיע על, להזיק, לפגוע ו/או לשבש את האתר או תפקודו.
 5. iJump שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים לאתר או להסיר תכנים שהועלו אליו, ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי iJump בשל כך.
 6. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי iJump ו/או מי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות תכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיך.
 7. קניין רוחני – האתר, עיצובו, הגרפיקה והממשקים, התוכנה, התוכן, המסמכים, מאגרי המידע, המפרטים, נכסי הקניין הרוחני של החברה וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות אך לא רק, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן ביחד: “הקניין הרוחני של החברה“), הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על פי דין, לרבות אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות, שלא הוקנתה לך במפורש על פי התקנון, תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. התקנון אינו מקנה לך זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול באתר, בכפוף לתנאיו. אף הוראה בתקנון לא מהווה ויתור על הקניין הרוחני של החברה.  אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, לשדר, לשנות, לעבד, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי כל חלק מהקניין הרוחני של החברה (לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור כל חלק מהאתר), בכל דרך או אמצעי, ללא קבלת הסכמה מפורשת מהחברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן).

להסרת ספק מובהר כי הלוגו ו/או סימן המסחר “iJump” ושאר השמות המסחריים המשמשים את החברה בקשר עם האתר (להלן: “סימני המסחר של החברה”), הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר), העשויים להופיע באתר, שייכים לבעליהם (“סימני מסחר של צדדים שלישיים“). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים, ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימני מסחר של צדדים שלישיים. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר (ככל שישנם) הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם הרלבנטי בכתב ומראש.

 1. משוב – היה ותספק ל iJumpמשוב, הערה או הצעה כלשהי לגבי הפארק, האתר ו/או באמצעותו (להלן: “משוב“), תהיה iJump זכאית לקבל רישיון בלעדי, ללא צורך בתשלום תמלוגים, בלתי מוגבלת בזמן, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את המשוב בכל המוצרים ו/או השירותים הנוכחיים או העתידיים שלה ולהשתמש, ללא קבלת אישורך, במשוב לכל מטרה שהיא, וכל זאת מבלי להעניק לך כל תמורה או אזכור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה רשאית iJump להציג את המשוב באתר.
 2. קישורים באתר – יתכן ובאתר ישולבו קישורים (לינקים) לעמודים שונים באינטרנט, המאפשרים לך לגלוש באתרים או שירותים שאינם של iJump. קישורים אלו עומדים לרשותך לצרכי נוחות בלבד, והם אינם בשליטת iJump או בפיקוחה. העובדה שהאתר מקשר לאתרים או שירותים אלה אינה מעידה על הסכמת iJump לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי האתרים או השירותים הללו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. יתכן שתמצא שאתרים או שירותים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. iJump אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. iJump שומרת את הזכות למחוק כל קישור לאתרי צדדים שלישיים בכל עת והיא אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. בנוסף, הנך מסכים ומאשר, כי iJump לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או מהסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרי צדדים שלישיים אלה.
 3. תכנים מסחריים – iJump עשויה להציב באתר תכנים מסחריים, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים, ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי. iJump לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר מטעם צדדים שלישיים. iJump אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. iJump איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותם.
 4. הסרת אחריות – במידה המרבית האפשרית על פי דין, האתר, שירותיו והתוכן שבו ניתנים לך “כמות שהם” (“as is”), ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. על iJump ו/או מי מטעמה אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בקשר אליהם, לרבות לגבי בעלות, אי הפרה או אי התאמה למטרה מסוימת. אתה מאשר בזאת, כי בדקת את האתר, ומצאת אותו מתאים לצרכייך ומטרותייך. iJump איננה מתחייבת לכך: (א) שהאתר והתוכן הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות אחרות – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ומערכות תקשורת, אצל iJump או אצל מי מספקיה; (2) שהיא תתקן כל שגיאה, תקלה או פגם באתר; ו/או (3) שתוצאות השימוש באתר ובתוכנו יעמדו בדרישותיך או ציפיותיך. iJump לא תהא אחראית לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות באתר ו/או בקשר אליו ובכלל זאת נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. הנך מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובכל תוכן או שירות הנכללים בו הנו באחריותך הבלעדית והמלאה.
 5. הגבלת אחריות – במידה המרבית האפשרית על פי דין, iJump ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, אגבי ו/או תוצאתי, על פי כל עילה משפטית, לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת, שנגרם או נובע מהאתר ו/או מהתוכן שבו, משימושך או מאי יכולתך להשתמש באתר ו/או בתוכן שבו, או מכל מעשה או מחדל של iJump, הנובע או הקשור בתנאי התקנון; והכל בין אם iJump הודיעה לך על אפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. בכל מקום בתקנון בו מפורטת אחריותה של iJump, תהיה הכוונה גם לאחריותם של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה. iJump לא תישא באחריות לכל נזק הנובע מאבדן פרטייך, המידע אודותייך, או לשיבוש במידע זה, בין באופן מלא או חלקי, כתוצאה מכשל במערכות המחשב שלך או של iJump.
 6. פרטיות – iJump מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות [קישור] של iJump מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
 7. שיפוי – הנך מתחייב להגן, לשפות ולפצות את iJump, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, אבדן, התחייבות, אחריות, תשלום, הוצאה (לרבות, ללא הגבלה, הוצאות שכר טרחת עורך דין ו/או הוצאות משפט) וחוב, בין אם ישירים ובין אם עקיפים, שייגרמו למי מהם, הנובעים מהמפורט להלן: (א) שימושך באתר, בתכניו ובשירותיו שלא בהתאם לתנאי התקנון; ו/או (ב) כל הפרה מצדך של תנאי התקנון ו/או של כללי iJump (כמשמעם באישור הקפיצה [קישור]), כולם או חלקם; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני של צד שלישי, ובכלל זה סימני מסחר של צד שלישי, או הזכות לפרטיות של צד שלישי; ו/או (ד) ממעשה ו/או ממחדל שלך הקשור לשימושך באתר או בתוכן שבו. הנך מתחייב, כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף להתחייבותך לשיפוי, מבלי לקבל את הסכמת iJump לכך מראש ובכתב.

ביצוע עסקאות באתר

 1. אם הנך מעוניין לרכוש כרטיס לפארק באמצעות האתר (או, ככל הניתן, כל שירות ו/או מוצר אחר), יחולו לגביך, בנוסף ליתר הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות [קישור], גם ההוראות שלהלן:

– על מנת לרכוש כרטיס (ו/או כל מוצר ו/או שירות אחר) דרך האתר עליך להיות בגיר (מי שגילו 18 ומעלה). 

– עליך לבחור את הפארק בו תרצה לבקר מבין הפארקים המופעלים על ידי iJump.

– עליך להירשם לאתר, לחתום על אישור קפיצה [קישור] (כל בגיר רשאי לחתום על אישור קפיצה רק עבור עצמו ועבור ילדו הקטין שבאישורו ישתתף בפעילות בפארק), למסור פרטים מזהים (לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את פרטיך המזהים, אולם בלא מסירתם לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה, ובכלל זה לרכוש כרטיס לפארק דרך האתר) ואמצעי תשלום, קרי פרטי כרטיס האשראי בו יבוצע התשלום ופרטי בעליו (לעניין מסירת פרטים על ידך ראה את מדיניות הפרטיות של iJump [קישור]).  ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיסי אשראי מסוגים שונים, כפי שיפורסמו באתר מעת לעת.  התשלום ייגבה במלואו מיד, בכפוף לקבלת אישור חברת האשראי/הבנק. ברכישת כרטיס לפארק באמצעות האתר (או, ככל הניתן, כל שירות ו/או מוצר אחר) ניתן לממש רק חלק מהמבצעים, ההנחות ו/או ההטבות, שעשויים להיות בiJump, בהתאם לפרסום בגוף האתר, כפי שיהיה מעת לעת.  מובהר, כי לא ניתן לרכוש כרטיס לפארק דרך האתר בכרטיס אשראי ולאחר מכן להמיר קופון/שובר חיצוני אחר/הנחה/הטבת מועדון בקופות הפארק. 

– עליך לבחור את תאריך הביקור בפארק ואת שעת הקפיצה; בכפוף לזמינות, תתאפשר רכישת כרטיסים למועדים, החל מיום ביצוע ההזמנה ועד ל-14 יום לאחר מכן.  במהלך תהליך הזמנת הכרטיסים, הכרטיסים שבחרת יישמרו לך למשך 15 דקות בלבד, ולאחר 15 דקות מהתחלת תהליך הרכישה, ישוחררו הכרטיסים לרכישה על ידי אחרים.

– מחיר הכרטיסים לפארק (ו/או מחיר כל שירות ו/או מוצר אחר דרך האתר) ותנאי התשלום הנם כמפורט באתר ביחס לפארק המסוים שנבחר ולמועד המסוים לגביו מבוצעת ההזמנה. מחירי הכרטיסים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, בהתאם לשיעורו החוקי במועד אישור רכישת הכרטיסים, למעט במקרה של טעות. iJump רשאית לשנות את מחירי הכרטיסים בכל עת, אולם שינוי במחיר לא ישפיע על הזמנה שבוצעה, ושתמורתה הועברה לפני כן.  מובהר, כי ייתכן ומחירי כרטיסים בכל פארק המופעל על ידי iJump יהיו שונים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של iJump.

– לאחר סיום הליך ההזמנה תאושר ההזמנה בדוא”ל, לפי כתובת הדוא”ל שמסרת, ותועבר לך קבלה על התשלום. אם קיבלת אישור בדוא”ל, עליך להתקשר לקופות הפארק ולוודא שההזמנה נקלטה. 

– עם הגעתך לפארק יתבצע אימות נתונים באמצעות תעודה מזהה לזיהויך ולזיהוי כל בעלי הכרטיסים שעימך ולשם וידוא חתימה תקינה על אישור/י הקפיצה.  כמו כן, יתכן ותידרש להציג את אמצעי התשלום עימו בוצעה הזמנת הכרטיסים באתר. 

– עליך להגיע לפארק בזמן, בהתאם למועד הקפיצה ששריינת.  מומלץ להקדים ולהגיע לפארק לפחות 20 דקות לפני שעת הקפיצה ששריינת לעצמך.  iJump אינה מתחייבת להכניסך למתקנים ו/או לטרמפולינות בפארק, אם תאחר לשעת הקפיצה ששריינת, ולא תוכל להישאר במתקנים מעבר לשעת הקפיצה ששריינת, ללא הסדרת תשלום עבור כך, ובכפוף לזמינות מקומות קפיצה באותה עת.

– לידיעתך, בפארק ישנם לוקרים, אשר בכפוף לזמינותם ניתן לאחסן בהם רכוש אישי.  לתשומת לבך, כי כל שימוש שלך בלוקר/ים הנו באחריותך בלבד, וiJump אינה אחראית לכך, ואינה מציבה שומר ללוקר/ים, לתכולתם ו/או לרכוש המשתמשים בפארק.  כל מבקר בפארק אחראי לשמירת רכושו, וiJump אינה ולא תהיה אחראית לכך.

– ביצוע התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות, שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או אמצעי התשלום, בהם תשתמש ובהתאם לתנאים של צדדים שלישיים אלה. הנך נושא באחריות הבלעדית לשאת בכל עמלה כאמור.

– iJump שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר תשלום באמצעים נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום אותם תכבד iJump.

– בכל מקרה, אין להשתמש באמצעי תשלום שאינו שייך לך וללא הרשאות הנדרשות.

 1. מובהר, כי התקיימות כל התנאים המפורטים להלן הנה תנאי מוקדם והכרחי לקבלת הצעתך לביצוע עסקה עם iJump באתר: (א) חתימה על אישור קפיצה [קישור] (ב) אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי/הבנק באמצעותו בוצע התשלום עבור הכרטיס/ים (ג) מסירת פרטים נכונים, מלאים ומדויקים על ידך בעת הרישום לאתר, הזמנת הכרטיס/ים, בעת מילוי אישור הקפיצה ובעת התשלום.
 2. ידוע לך, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית, וכי נגד מציג פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים. iJump רשאית, אך לא חייבת, לבטל את רישומך לאתר, לחסום את אפשרותך להשתמש באתר, לבטל הזמנת כרטיסים שביצעת באתר ו/או לבטל שריון מועד קפיצה שביצעת באתר, ללא כל הודעה מוקדמת, במקרה שמסרת פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום ו/או במקרה שביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או ניסית לעשות מעשה כאמור ו/או הפרת תנאי מתנאי התקנון. 
 3. בכפוף לכל דין, ביטול הזמנת כרטיס/ים שהוזמנו באתר ו/או מועד קפיצה ששוריין באתר יתאפשר, רק אם נמסרה על ידיך הודעה בכתב ל iJumpלפחות 2 ימי עסקים לפני המועד בו היה אמור השירות להינתן, ובכל מקרה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה; הטיפול בביטול כאמור יתבצע מול מוקד השירות הטלפוני של iJump שמספרו 03-5522022, הפעיל בימים ובשעות המפורטים באתר.
 4. מועדון לקוחות אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של iJump (להלן: “מועדון הלקוחות“), יחולו לגביך גם ההוראות שלהלן: הצטרפות למועדון הלקוחות יכול שתעשה דרך רישום באתר או בפארק. בכפוף לכל דין, iJump רשאית לדחות בקשת הצטרפות למועדון הלקוחות, ללא חובה לנמק את סירובה.  רישום למועדון הלקוחות כרוך במסירה ל-iJump של תמונה אישית ופרטים אישיים נכונים ומדויקים, ובכלל זה שם מלא (שם פרטי ושם משפחה), מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד ופרטים אחרים ו/או נוספים, כפי שיידרשו על ידי iJump מעת לעת. מסירת פרטיך במסגרת הרישום למועדון הלקוחות משמעה בין היתר, כי הנך מסכים לקבל מידע בדבר שירותי iJump וכן מידע שיווקי ופרסומי. הפרטים והמידע שתמסור יישמרו במאגר המידע של iJump. אין עליך חובה חוקית למסור את פרטייך האישיים ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, אך ללא מסירתם לא תוכל להצטרף למועדון הלקוחות. מידע בדבר שירותי iJump וכן מידע שיווקי ופרסומי כאמור יכול שיועברו אליך באמצעות פניה, לרבות בכתב, בטלפון, בפקסימיליה, בהודעה אלקטרונית או באמצעי אחר. הנך רשאי בכל עת לבקש להסיר את עצמך מרשימת מועדון הלקוחות ולהפסיק לקבל הודעות כאמור על ידי מסירת הודעה בכתב בדואר רשום למשרדי iJump. כמו כן, תוכל להודיע ל iJump בכל עת, על סירובך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי, דרך כלל או מסוג מסוים, על ידי מסירת הודעה בכתב ל iJumpאו על ידי מסירת הודעה בדרך שבה שוגר אליך המידע השיווקי והפרסומי, לפי בחירתך, ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור. הדרך למסירת הודעת הסירוב תפורט בהודעה שתישלח אלייך. במקרה שתמסור ל iJumpהודעה על סירובך לקבל מידע שיווקי ופרסומי, תהיה iJump רשאית למחוק אותך ממועדון הלקוחות, ולא תהיה לך כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגדה בקשר לכך. למידע נוסף אודות השימוש בפרטייך המזהים ואבטחתם ראה את מדיניות הפרטיות של iJump [קישור].

כללי

 1. תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.
 2. תנאי התקנון ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין iJump בקשר לנושאים המופיעים בתקנון, וגוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין iJump ו/או מי מטעמה.
 3. על התקנון, האתר והשימוש באתר ובפארק יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם) והתקנון יפורש על פיהם. לא תחול על האתר והתקנון אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור באתר ו/או בתקנון.
 4. אתה מסכים, כי גרסה מודפסת של התקנון תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים, שיתבססו על התקנון, או יהיו בקשר אליו, ובכלל זה אישור שיופק ממערכות iJump אודות אישורך המקוון את הוראות התקנון.
 5. שום ויתור של iJump על כל הפרה שלך של תנאי התקנון לא תחשב כוויתור על כל הפרה, בין אם קודמת בזמן או מאוחרת יותר.
 6. כל כותרת של סעיף או כותרת אחרת בתקנון הנה לצורכי נוחות בלבד, ואינה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה בתקנון, ואין להתחשב בה לפירוש הוראותיו.
 7. הנך מאשר ומסכים, כי כל עילת תביעה, שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר, או הנוגעת לו, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בין הצדדים, כי עילת תביעה זו תתיישן.
 8. היה וייקבע על ידי גוף מוסמך, כי הוראה כלשהי מתנאי התקנון אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מיתר תנאי התקנון, וההוראה האמורה, במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של התקנון.
 9. אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה, לשעבד, להסב, למשכן, להשאיל או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך על פי התקנון, כולן או מקצתן, ללא הסכמת iJump מראש ובכתב. כל מעשה או מחדל בניגוד לאמור לעיל – בטלים. iJump רשאית להמחות או להעביר את התחייבויותיה על פי התקנון ללא הגבלה וללא הודעה על כך.
 10. iJump מקפידה על קיום הוראות החוק, ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר וכל צד שלישי אחר. אם אתה סבור, כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, וכן במידה ויש לך כל שאלה, הצעה, תלונה ועוד, אל תהסס לפנות אלינו, ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. אתה מסכים לכך שכל התכתבות הקשורה בתקנון תהיה בכתב ובדואר רשום למשרדי iJump, בהתאם לכתובת המפורטת לעיל בתקנון זה, או באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון בגוף האתר.