אישור קפיצה

כיף משפחה וספורט מתחיל בחוויה בלתי
נשכחת לילדים וגם למבוגרים בפארק

אישור קפיצה

הקדמה
השתתפותי בפעילות במתקנים ובטרמפולינות בפארקי קבוצת iJump (להלן: "הפארק") מותנית בעיוני בתנאי אישור הקפיצה ובמתן הסכמתי (או ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי הקטין) לכל תנאי אישור קפיצה זה. מילוי פרטיי המזהים (ובמקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי גם מילוי הפרטים המזהים של ילדי הקטין) באישור קפיצה זה משמעם, שקראתי את כל תנאיו, ושהנני מסכים ומחויב להם במלואם. ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את הפרטים המזהים, אולם בלא מסירתם לא אוכל להשתתף בפעילות בפארק. באישור קפיצה זה "קבוצת iJump" או "iJump" משמעם חברת איי ג'אמפ בע"מ ח"פ 515183325 (להלן: "החברה") וחברת איי ג'אמפ בהיכל בע"מ ח"פ 515485365, שכתובתן הנה רחוב בן ציון גליס 55, פתח תקווה.

שימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק
ידוע לי, שמטעמי בטיחות וזהירות הכניסה למתקנים ולטרמפולינות בפארק והשימוש בהם מותנים בתנאים הבאים: (א).צפייה בסרט הדרכה, המופיע באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ijump.co.il (להלן: "האתר") וקיום האמור בו, (ב).הסכמה להוראות תקנון האתר ולתנאי אישור קפיצה זה וקיומם, וכן (ג).קיום הוראות השימוש והזהירות המפורסמות בפארק וקיום הנחיות הבטיחות של צוות iJump בפארק, (להלן (א)-(ג) יחד: "כללי iJump"). אני מאשר, כי בטרם חתמתי ו/או מסרתי את הסכמתי לאמור באישור קפיצה זה, צפיתי בסרט ההדרכה. אני מתחייב לרענן את זכרוני ולשוב ולצפות בסרט ההדרכה בכל מועד בו אבקר בפארק בטרם אתחיל את פעילותי במתקנים ובטרמפולינות ו/או בפארק. כמו כן, הנני מתחייב לקיים את כללי iJump.
ידוע לי, כי iJump רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי מהמתקנים, מהטרמפולינות ו/או מהפארק, אם לא אקיים את כללי iJump, כולם או חלקם, ובמקרה כזה iJump תהיה פטורה מכל אחריות כלפי בגין כך. בכפוף לכל דין, iJump תהיה רשאית להודיע לי, על פי שיקול דעתה, כי לא תתאפשר כניסתי לפארק, לרבות עקב: תקלה בפארק, דרישת כל רשות מוסמכת, מספר המבקרים בפארק, תקלה ו/או שגיאה בשריון מועד קפיצה ו/או מפני שלא קיימתי את כללי iJump. הנני מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי iJump ו/או מי מטעמה בקשר למקרה בו לא תתאפשר כניסתי לפארק מכל סיבה שהיא, ובלבד שבמקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל של iJump, יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס, ככל ששילמתי עבורו מראש, או תינתן לי אפשרות לבקר בפארק במועד אחר.
אני בריא, ולא סובל ממצב רפואי, העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות במתקנים ו/או בטרמפולינות ו/או בפארק. אינני בהיריון.
ידוע לי, כי השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות בפארק תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט.
ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה ובעלי חיים למתקנים ו/או לטרמפולינות בפארק, והנני מתחייב לנהוג בהתאם לכך.
אני מבין ומסכים לכך שהשימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק הוא על אחריותי בלבד, ושייך לסוג של פעילויות ספורט/פנאי, הכרוך בסיכון למשתתף בפעילות, שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות, לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות ואף מוות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה משימוש במתקנים ובטרמפולינות בפארק, בין אם השימוש שלי הנו בהתאם לכללי iJump ובין אם לאו, וברור לי כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים ובטרמפולינות בפארק. הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות בפארק כוללים (הרשימה שלהלן אינה ממצה את כלל הסיכונים): חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר, פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה ו/או מוות, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או משימוש לקוי כלשהו במתקנים ו/או בטרמפולינות על ידי כל אדם. אני מקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות, של פגיעות, אובדן או נזק, שעשויים להתרחש בפארק, במהלך הפעילות בו ו/או השימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות; אני חושף את עצמי למצב זה בהכרה חיובית וברורה של הסיכון האמור, תוך ידיעת זכותי להישמר מפניו, ותוך בחירה מרצוני החופשי להשתתף בפעילות בפארק ולהסתכן בכל זאת.
בכפוף לכל דין, אני פוטר בזאת את iJump, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן יחד: "הנציגים"), מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו לי, בפעילות, במתקנים ובטרמפולינות ו/או בפארק או מחוצה לו מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור: (א) בנסיבות אשר ל iJumpאין שליטה עליהן, כגון סיכוני כוח עליון; (ב) בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצידי של הוראה כלשהי מכללי iJump, ובכלל זה ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן (כגון סלטות), תרגיל קשה ו/או שימוש אסור או בלתי מתאים במתקנים ו/או בטרמפולינות בפארק; ו-(ג) בכל הנוגע לבטיחותי עד הגעתי לפארק ומרגע יציאתי ממנו; ואני מוותר בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד iJump ו/או מי מהנציגים בגין כך.
על אישור קפיצה זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש על פיהם (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור לאישור הקפיצה, לשימוש במתקנים ו/או בטרמפולינות ו/או לפארק.
צילום- ידוע לי ומוסכם עלי, כי iJump מפעילה מצלמות בפארק, וכי המשתתפים בפעילות בפארק מצולמים. אני נותן את הסכמתי, לכך ש iJumpרשאית לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי iJump ו/או הנציגים.

כללי
בגיר, שהינו מעל גיל 18 רשאי לחתום על אישור הקפיצה.
קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על אישור הקפיצה.
אישור קפיצה, שנחתם אלקטרונית, יהיה תקף במשך שנה מיום חתימתו, אולם iJump לפי שיקול דעתה עשויה לבקשך לחדש את חתימתך על אישור הקפיצה גם בטרם חלוף שנה מהמועד בו חתמת עליו לראשונה, למשל במקרה של שינוי תנאי אישור הקפיצה, מעת לעת. אישור קפיצה שנחתם ידנית, יהיה תקף לשימוש חד פעמי במועד הביקור בפארק בלבד.
ידוע לי, ומקובל עלי, כי הסכמתי לתנאי אישור הקפיצה ופרטי המזהים כאדם שאישר אותם בקשר עם השתתפות בפעילות בפארק (ו/או במקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי הפרטים המזהים של ילדי הקטין), ישמרו על ידי iJump, וישמשו אותה למטרות עסקיות או משפטיות חוקיות, לרבות לשם שליחת מידע שיווקי ופרסומי. לפרטים נוספים אנא ראה את מדיניות הפרטיות של iJump .
אישור קפיצה זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.

• הנני מעוניין לקבל מכם מידע שיווקי בדיוור ישיר